28 wiihkoowia kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (63℉) peetilaanki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki mayaawi myaalisiwa wiihkoowia kiilhswa (peemineeta). kapootwe kati neepiki wiihkoowia kiilhswa. taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati wiihkoowia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> wiihkoowia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

weehki-kaloosioni: neehseehpineenki ‘New Word: Breathing Illness (COVID)’

COVID-19 has affected all aspects of our lives as Myaamia people and our language learners wanted to be able to talk about the disease in Myaamiaataweenki. Our colleagues David Costa and Daryl Baldwin worked together to coin a new term: neehseehpineenki ‘breathing illness.’ If a speaker wants to be specific they can say “COVID neehseehpineenki.”…

15 wiihkoowia kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (49℉) šeepilaanki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki waawiyiisita wiihkoowia kiilhswa (peemineeta). ansiwaatooko miincipi! taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati wiihkoowia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> wiihkoowia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

1 wiihkoowia kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (64℉) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki saakiwa wiihkoowia kiilhswa (keešaakosita). kapootwe kati ansiwaatooyankwi miincipi! taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati wiihkoowia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> wiihkoowia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

29 cecaahkwa kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (55℉) aalahkwahki peetilaanki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki neepiki cecaahkwa kiilhswa (peemineeta). waapanke kati saakiwa wiihkoowia kiilhswa. taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani? neemani-nko kati cecaahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> cecaahkwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)