noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (49) aahsanteeki ahsenisiipionki.

noonki peehkonteeki myaalisiwa aanteekwa kiilhswa (peemineeta).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aanteekwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> aanteekwa kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

Read the rest of this entry »

noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (39) aalhkwahki manetwa piihsaaci ahsenisiipionki. meemeekwa-hka aašoohkoonawahkiwi.

noonki peehkonteeki saakiwa aanteekwa kiilhswa (keešaakosita).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati aanteekwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> aanteekwa kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

Read the rest of this entry »

noonki kaahkiihkwe neepanki (24) tikawi aalhkwahki ahsenisiipionki. waapanke kati manetwa piihsaaci.

noonki peehkonteeki neepiki mahkoonsa kiilhswa (peemineeta). kapootwe kati saakiwa aanteekwa kiilhswa.

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

Read the rest of this entry »

16 mahkoonsa kiilhswa (2019)

February 22, 2019

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (41) aalhkwahki ahsenisiipionki. eehkwa neepiwiki ahsenaamiša.

noonki peehkonteeki kapootwe kati napale neepiki (peemineeta).

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

Read the rest of this entry »

saakiwa mahkoonsa kiilhswa – weehki-kihkatwe! noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (62) eewanki šeepilaanki ahsenisiipionki. meemeekwa-hka ciinkwia noontaakweeci. poohkišamaanki ahsenaamiši, kaapootwe kati ahsenaamišipoohkiaanki.

noonki peehkonteeki kiinte saakiwa mahkoonsa kiilhswa (keešaakosita).

saakiwa2

taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani?

neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

Read the rest of this entry »