pahsaahkaahkanka ‘Summer Solstice’

Soon, the longest day of the year will be upon us, pahsaahkaahkanka ‘summer solstice.’ In our homelands, pahsaahkaahkanka usually marks the beginning of a period of rising temperatures, of rapid growth in plants, and an increased risk of drought. This day is also important because it acts as an anchor for our entire lunar calendar…

5 paapsaahka niipinwiki (2020)

noonki kaahkiihkwe ceeliteeki (79℉) peetilaanki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki naawi napale waawiyiisita (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati paapsaahka niipinwiki? tookinanto oowaaha -> paapsaahka niipinwiki neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

28 wiihkoowia kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (63℉) peetilaanki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki mayaawi myaalisiwa wiihkoowia kiilhswa (peemineeta). kapootwe kati neepiki wiihkoowia kiilhswa. taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati wiihkoowia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> wiihkoowia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

15 wiihkoowia kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (49℉) šeepilaanki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki waawiyiisita wiihkoowia kiilhswa (peemineeta). ansiwaatooko miincipi! taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati wiihkoowia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> wiihkoowia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

1 wiihkoowia kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (64℉) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki saakiwa wiihkoowia kiilhswa (keešaakosita). kapootwe kati ansiwaatooyankwi miincipi! taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati wiihkoowia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> wiihkoowia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)