15 ayaapeensa kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe peehki neepanki (29 – noonki šaayiipaawe 9!) aahsanteeki kooniki ahsenisiipionki. teepi-hka aalhsoohkiiyankwi noonki! noonki peehkonteeki kiinte waawiyiisita ayaapeensa kiilhswa (peemineeta). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati ayaapeensa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> ayaapeensa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

waapankiaakamionki eehpyaaciki ‘They Arrived in Kansas’

On November 2, 1846, the first grouping of Myaamia people arrived on their new reservation in the Unorganized Indian Territory. They were unloaded at Kanza landing, in what is today Kansas City, Missouri, and then traveled the final 50-60 miles south via horse and wagon. By November 5, after nearly a month of travel, the…

peeweeyocia ahkanimini meehkintiinki ‘Peach Pit Game’

Do you enjoy playing mahkinsina meehkintiinki ‘moccasin game?’ If so, you should try playing peeweeyocia ahkanimini meehkintiinki ‘peach pit game!’ You can play with just two people or teams and all you need is a small object that can be hidden in a fist, such as a peeweeyocia ahkanimini ‘peach pit.’ Below, you will find…

21 kiiyolia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (71) aalahkwahki peetilaanki ahsenisiipionki. oonsaayopakahki neehi peenipakahki. noonki peehkonteeki napale neepiki kiiyolia kiilhswa (peemineeta). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati kiiyolia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> kiiyolia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

16 kiiyolia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe naanoohkite neepanki (47) aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki kiinte waawiyiisita kiiyolia kiilhswa (peemineeta). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati kiiyolia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> kiiyolia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)