meehkweelimankwiki myaamiaki aancihseeciki

We Remember the Myaamia Forced Removal aya eeweemilakakoki ‘Hello my relatives,’ 173 years ago this week, the United States government began the forced removal of Myaamia people from our historic homelands in the Wabash River Valley. On October 6, 1846, Myaamia people boarded canal boats near Iihkipihsinonki ‘the Straight Place’ (Peru, Indiana) and on the…

1 kiiyolia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe peehki ceeliteeki (94) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki saakiwa kiiyolia kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati kiiyolia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> kiiyolia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

25 šaašaakayolia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (80) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. kiinte eetihteeki pyaakimini. noonki peehkonteeki naawi myaalisiwa šaašaakayolia kiilhswa (peemineeta). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati šaašaakayolia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> šaašaakayolia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

14 šaašaakayolia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe ceeliteeki (81) aahsanteeki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki waawiyiisita šaašaakayolia kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani? neemani-nko kati šaašaakayolia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> šaašaakayolia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)