ciinkwia waahpyaaci ‘Thunder has Arrived’

ciinkwia awiiwahi neehineeciki neehi-hsa ciinkwia noontaakweeci ‘The spring peepers have been singing and thunder has sounded.’ It’s happened at different times over the last three weeks, but we can say with certainty that following the first thunderstorm of the year, peepoonki ‘winter’ has come to an end and neepinwiki ‘summer’ has begun. For many Myaamiaki…

waawaahsinaakwahki ‘It Shimmers’

peepankišaapiikahkia eehkwaatamenki ‘Myaamia ribbonwork’ is an artform in which an artist layers, cuts, folds, and sews ribbons onto textiles to create intricate geometric patterns. The artform reached an initial peak of beauty and complexity in the mid-1800s, but by the early 1900s the practice of ribbonwork was in steep decline. In the 1990s, Myaamia people…

2 aanteekwa kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (53℉) aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki šaayiipaawe peehki eewanki. noonki peehkonteeki kiinte saakiwa aanteekwa kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati aanteekwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> aanteekwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

15 mahkoonsa kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (51℉) aahsanteeki ahsenisiipionki. neenkisita manetwa. neepiwiki ahsenaamiša eehsenaamišipoohkiiyankwi. noonki peehkonteeki waawiyiisita mahkoonsa kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

1 mahkoonsa kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe neepanki (26℉) aalahkwahki ahsenisiipionki. eehkwa kooniki neehi waapanke kati aapooši manetwa piihsaaci. noonki peehkonteeki saakiwa mahkoonsa kiilhswa (keešaakosita). wiiyaakiteeheelo weehki-kihkatwe! taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)