ciinkwia waahpyaaci ‘Thunder has Arrived’

ciinkwia awiiwahi neehineeciki neehi-hsa ciinkwia noontaakweeci ‘The spring peepers have been singing and thunder has sounded.’ It’s happened at different times over the last three weeks, but we can say with certainty that following the first thunderstorm of the year, peepoonki ‘winter’ has come to an end and neepinwiki ‘summer’ has begun. For many Myaamiaki…

2 aanteekwa kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (53℉) aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki šaayiipaawe peehki eewanki. noonki peehkonteeki kiinte saakiwa aanteekwa kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati aanteekwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> aanteekwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

15 mahkoonsa kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (51℉) aahsanteeki ahsenisiipionki. neenkisita manetwa. neepiwiki ahsenaamiša eehsenaamišipoohkiiyankwi. noonki peehkonteeki waawiyiisita mahkoonsa kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

1 mahkoonsa kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe neepanki (26℉) aalahkwahki ahsenisiipionki. eehkwa kooniki neehi waapanke kati aapooši manetwa piihsaaci. noonki peehkonteeki saakiwa mahkoonsa kiilhswa (keešaakosita). wiiyaakiteeheelo weehki-kihkatwe! taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati mahkoonsa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> mahkoonsa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

2 waawiita kiilhswa (2021)

noonki kaahkiihkwe neepanki (34℉) aalahkwahki ahsenisiipionki. kooniki neehi aapooši manetwa piihsaaci. noonki peehkonteeki kiinte saakiwa waawiita kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati waawiita kiilhswa? tookinanto oowaaha -> waawiita kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)