15 wiihkoowia kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi neepanki (49℉) šeepilaanki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki waawiyiisita wiihkoowia kiilhswa (peemineeta). ansiwaatooko miincipi! taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati wiihkoowia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> wiihkoowia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

1 wiihkoowia kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (64℉) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki saakiwa wiihkoowia kiilhswa (keešaakosita). kapootwe kati ansiwaatooyankwi miincipi! taaniši kiišikahki niiyaaha apiyani? neemani-nko kati wiihkoowia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> wiihkoowia kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

29 cecaahkwa kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (55℉) aalahkwahki peetilaanki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki neepiki cecaahkwa kiilhswa (peemineeta). waapanke kati saakiwa wiihkoowia kiilhswa. taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani? neemani-nko kati cecaahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> cecaahkwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

23 cecaahkwa kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (51℉) aalahkwahki peetilaanki ahsenisiipionki. takwahkatwi kati (32℉) noonki peehkonteeki. noonki peehkonteeki myaalisiwa cecaahkwa kiilhswa (peemineeta). taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani? neemani-nko kati cecaahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> cecaahkwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)

12 cecaahkwa kiilhswa (2020)

noonki kaahkiihkwe tikawi ceeliteeki (66℉) tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki. noonki peehkonteeki waawiyiisita cecaahkwa kiilhswa (keešaakosita). taaniši kiišikatwi niiyaaha apiyani? neemani-nko kati cecaahkwa kiilhswa? tookinanto oowaaha -> cecaahkwa kiilhswa neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši. (For English, click below)