16 kiišiinkwia kiilhswa (2019)

noonki kaahkiihkwe peehki ceeliteeki (94) toopalanki tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki.

noonki peehkonteeki kiinte waawiyiisita (peemineeta).

taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani?

neemani-nko kati kiišiinkwia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> kiišiinkwia kiilhswa

neemani-nko kati aakalaahšimaataweenki? toohkinanto mihtahkiši.

(For English, click below)

.

.

16th Day of Green Corn Moon (2019)
’16 kiišiinkwia kiilhswa (2019)’

Today, it’s really hot (94), humid, and partly cloudy in the Great Miami River Valley.
‘noonki kaahkiihkwe peehki ceeliteeki (94) toopalanki tikawi aalahkwahki ahsenisiipionki.’

Tonight, the moon was just full (waning).
‘noonki peehkonteeki kiinte waawiyiisita (peemineeta).’

What’s the weather like where you’re at?
‘taaniši kiišikahki niiyaaha eepiyani?’

Do you want to see more information on Green Corn Moon? click here -> Green Corn Moon
‘neemani-nko kati kiišiinkwia kiilhswa? tookinanto oowaaha -> kiišiinkwia kiilhswa

One Comment Add yours

  1. jcannest says:

    noonki kaahkiihkwe teehkanki 75
    šaaye eehpiši iiyaayankwi kiihkoneehsa (salmon)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.